Welkom

Examenservice MEI is een stichting van inmiddels 44 onderwijsinstellingen en de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal), Uneto-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), NVKL (Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling) en de Stichting BLEI  (Stichting  Branchesamenwerking, Leermiddelen, Examenproducten, Infratechniek).

De Stichting Examenservice MEI biedt - als samenwerkingsverband van, voor en door scholen en branches - scholen en bedrijven in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek producten voor het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten. Deze producten zijn door de nauwe samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheid van eenduidige en hoge kwaliteit. Dit is na een controle door de Inspectie van het Onderwijs in november 2014 door de Inspectie bevestigd en nadien herbevestigd (o.a. op 14 juni 2016).

Uw voordeel

Als deelnemer van de Stichting Examenservice MEI mag u verwachten dat alle beoordelings- en examenproducten voldoen aan de laatste eisen van het Toezichtkader BVE 2012. Ook kunt u kiezen uit verschillende producten die inzetbaar zijn op verschillende didactische concepten. Zo is er altijd een passend examenarrangement voor de deelnemers.

Inmiddels zijn voor nagenoeg alle MEI-opleidingen uiteenlopende examenproducten gevalideerd (zie het productenoverzicht elders op deze site). Daaraan is hard gewerkt door medewerkers van bedrijven, de brancheorganisaties Uneto-VNI, Koninklijke Metaalunie en NVKL, de opleidings- en ontwikkelingsfondsen OTIB (technisch installatiebedrijf), OOM (metaalbewerking), de Stichting BLEI, het Consortium Beroepsonderwijs en uiteraard de deelnemende onderwijsinstellingen. Deze producten zijn geldig vanaf cohort 2012.

Ook voor de Herziene Kwalificatiedossiers (cohort 2015 en 2016) en voor diverse Keuzedelen zijn al veel examenproducten ontwikkeld (inclusief Servicedocumenten).

Elk product dat kwalitatief acceptabel tot goed is, is beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen die deelnemer zijn van de Stichting Examenservice MEI.

Nog meer redenen om deel te nemen aan Examenservice MEI:

  • Gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van examens verlaagt kosten
  • Elkaars producten screenen en valideren werkt kwaliteitsverhogend
  • Samenwerking in het Screenplatform, in Ontwikkelplatforms en in de diverse Vakcommissies  draagt bij aan verrijking van kennis van individueel betrokkenen en van teams

Samenwerken betekent voorts:

  • Gezamenlijk landelijke examinering vóór zijn
  • Structurele relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven borgen
  • Expertise bundelen om creatieve vormen voor theorietoetsen uit te werken
  • Eén spreekbuis realiseren voor reacties op regelgeving en richting Inspectie van het Onderwijs
  • Examinering uit de commerciële sfeer halen
  • Diverse workshops op het gebied van examinering, verzorgd door deskundigen van Examenservice MEI zelf

Meedoen als onderwijsinstelling betekent dat u Examenservice verder kunt helpen en verbeteren en dat u kunt meedenken in werkwijzen.

Inloggen

Contact

Stichting Examenservice MEI
Postbus 416
3440 AK Woerden


Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem)
Manager Stichting Examenservice MEI
026 445 44 85
06 51 39 25 87
EsMEI@batouwe.nl


Voor administratieve/financiële vragen:
Anton van Grunsven (Batouwe Arnhem)
026 445 44 85
EsMEI@batouwe.nl